PIAAC
Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

Čo je PIAAC?

PIAACMedzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (angl. Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je medzinárodný výskum, ktorý meria úroveň zručností populácie vo veku od 16 – 65 rokov. Overuje zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri riešení problémov vyskytujúcich sa v každodennom živote, ako napr. čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií v elektronickej podobe, využívanie počítačov, ale aj situácií, s ktorými sa človek stretáva v súčasnom technologicky vyspelom pracovnom prostredí.

Výskum sa zameriava na tri kompetenčné oblasti, v ktorých sa skúmajú a sledujú úrovne zručností dospelých obyvateľov jednotlivých zúčastnených krajín sveta. Jednotlivé kompetenčné oblasti reprezentujú úlohy zamerané na overenie zručností v čítaní, počítaní a schopností riešiť problémy s využitím informačno-komunikačných technológií.

  • Čitateľské zručnosti overujú porozumenie, pochopenie a interpretáciu písaného textu v spoločenskej a pracovnej komunikácii.
  • Matematické zručnosti overujú pochopenie a interpretáciu matematických informácií.
  • Zručnosti pri riešení problémov s využitím IKT overujú schopnosť pracovať s informačnými technológiami používanými v bežnom pracovnom prostredí.

Hlavný cieľ účasti Slovenska vo výskume PIAAC je prispieť k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania a overiť konkurencieschopnosť s ostatnými zúčastnenými krajinami. Výsledky výskumu ukážu aktuálnu situáciu v kľúčových oblastiach kompetencií slovenskej dospelej populácie a budú publikované v národnej správe. Detailnejšie informácie o technickej stránke realizácie výskumu a použitej metodológii budú uvedené v technickej správe.

Národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies) realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Pretože prostredníctvom projektu PIAAC môžu:

  • zistiť úroveň svojich schopností v čítaní, matematike a v riešení informačno-komunikačných problémov,
  • overiť si svoju pracovnú konkurencieschopnosť v medzinárodnom meradle,
  • rozšíriť vzorku respondentov svojou účasťou a tým podporiť celkovú myšlienku projektu,
  • pomôcť k zlepšeniu a rozvoju systému vzdelávania na Slovensku,
  • získať odmenu (darčeková poukážka v hodnote 25 eur).

Cieľovou vzorkou sú obyvatelia vo veku 16 – 65 rokov. Výberová vzorka sa zostavuje podľa metodiky výberu a zadaných parametrov. V hlavnom meraní tvorí vzorku približne 5 500 respondentov zoradených demograficky (na základe regiónu, veku, pohlavia, atď.).

Dáta sa budú zozbierať v elektronickej forme – vyplnením elektronického dotazníka (v tablete/notebooku), resp. v prípade potreby je možné vyplniť dotazník aj v tlačenej forme.

 

Všetky poskytnuté odpovede sú anonymné a získané dáta budú slúžiť výlučne na spracovanie pre výskumné účely (nie napr. na kontrolu zapojených pedagogických zamestnancov a podobne) v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.) a v súlade s ostatnými právnymi predpismi a nariadeniami.

Prieskum sa uskutočňuje priamo u opytovaného účastníka výskumu doma a to za prítomnosti opytovateľa, ktorý si s ním dohodne vhodný termín. Opytovateľ poskytne opytovanému účastníkovi výskumu pri vypĺňaní dotazníka všetky potrebné pokyny. Opytovateľ postupuje podľa medzinárodne upravených pokynov a jeho práca je kontrolovaná. Každému opytovanému účastníkovi výskumu, ktorý sa výskumu zúčastní, prináleží odmena vo forme poukážky v hodnote 25 eur.

V hodnotení úrovne zručností čitateľskej gramotnosti sa Slovensko umiestnilo spomedzi 24 porovnávaných krajín na 8. mieste. Toto umiestnenie získalo vďaka výrazne nadpriemernému podielu dospelých (až 44 % dospelých), ktorí sa umiestnili na treťom, t. j. priemernom stupni čitateľskej gramotnosti.

V hodnotení úrovne matematickej gramotnosti v roku 2012 sa Slovensko umiestnilo spomedzi 21 porovnávaných krajín na 7. mieste. Opäť za vysoké umiestnenie vďačí Slovensko vysokému podielu ľudí (41,1 %), ktorí sa umiestnili na priemernej (tretej) úrovni matematickej gramotnosti.

Všeobecne je možné konštatovať, že silnou stránkou Slovenska je schopnosť dlhodobo zabezpečovať priemernú úroveň čitateľskej a matematickej gramotnosti obyvateľov, ktorí absolvovali stredný stupeň vzdelávania.

Osobnosti podporujúce výskum

Ady Hajdu

herec

MUDr. Marta Špániková

pediatrička

Matej Tóth

atlét

PhDr. Zuzana Jarošová

výtvarná kritička a publicistka, generálna komisárka Bienále ilustrácii Bratislava

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

vysokoškolský učiteľ

Daniel Hevier

básnik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež 

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

historik, spisovateľ

Etela Farkašová

Spisovateľka
autor fotografie – Alan Hyža

Zistite viac