Zber dát medzinárodného výskumu zručností dospelých – PIAAC 2 OECD sa blíži do svojho cieľa. Vyškolení externí anketári, ktorí spolupracujú s NIVaM, oslovujú od 5. septembra 2022 reprezentatívne vybraté domácnosti po celom Slovensku s cieľom zapojiť členov domácností do výskumu. Vo výskume sa zisťujú čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí s pomocou informačno-komunikačných technológií ako aj informácie o sociálnom pozadí ľudí (ako napr. vzdelanie, zamestnanie, osobnostné charakteristiky).

Pôvodným zámerom bolo ukončiť zber dát koncom marca 2023. Po celkovom zvážení okolností súvisiacich so zberom dát nám bolo umožnené predĺžiť zber o dva a pol mesiaca. Predĺžením termínu bol získaný čas na dosiahnutie stanovených cieľov a túto možnosť využili aj mnohé iné zapojené krajiny. Našou ambíciou bolo stihnúť zber dát do konca mája 2023. Tým, že mesiac máj končí v strede týždňa, bude zber dát PIAAC 2 OECD oficiálne ukončený v nedeľu 4.6.2023.

O tom, že zber dát napreduje správnym tempom, svedčia štatistické údaje zberu. K dnešnému dňu je dokončených cca 4 500 rozhovorov z náhodne vybratých domácností z cieľového počtu 5 000. Bude však potrebné nazbierať viac ako 500 rozhovorov, aby sme získali rezervu pre čistenie nezrovnalosti v dátach, pretože po ukončení zberu príde na rad práve fáza čistenia, kódovania a zaslania zašifrovaných anonymizovaných dát OECD. Slovensko tak splní jedno z dôležitých kritérií pre úspešne zaradenie do medzinárodného porovnávania zručností dospelej populácie so zapojenými krajinami PIAAC OECD. Získanie reprezentatívnych dát slovenského obyvateľstva patrí medzi hlavné ciele národného projektu PIAAC.

Okrem hlavnej vzorky, ktorá sa orientuje na slovenské domácnosti, je paralelne zbieraná aj doplnková vzorka, ktorú tvoria učitelia základných a stredných škôl. Aktuálne je počet vyzbieraných rozhovorov na úrovni cca 50% učiteľov z cieľového počtu 1500. V tejto fáze musí zabrať Bratislavský a Nitriansky kraj, kde je napredovanie pozvoľné. Inšpiráciou sú kraje Prešovský a Košický, ktorým sa darí najviac a v zbere dát učiteľov už finišujú. Výsledky kognitívnych a nekognitívnych zručností učiteľov budú neskôr porovnávané s výsledkami učiteľov vo výskume PIAAC Online, ktorý na Slovensku prebiehal v rokoch 2018 – 2020. Veríme, že na základe následných analýz získame relevantný prehľad o zručnostiach, ale aj sociálnom zázemí našich učiteľov, čo môže pomôcť pri nastaveniach priorít školského vzdelávania, ako aj celoživotného vzdelávania učiteľov.