Hlavná fáza zberu dát medzinárodného výskumu zručností dospelých (PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies), ktorá trvala od septembra 2022, bola ukončená 11. júna 2023. V období trvania takmer 10-tich mesiacov boli postupne oslovované domácnosti naprieč celým Slovenskom s cieľom zapojiť sa do výskumu, ktorý je zameraný na zisťovanie úrovne zručností obyvateľstva vo veku od 16 do 65 rokov v oblasti čitateľskej a matematickej gramotnosti a schopnosti riešenia problémov v IKT prostredí.

Jedným z dôležitých míľnikov celého zberu tkvel v oslovení náhodne vybraných domácností s finančne motivovanou možnosťou zapojiť sa do výskumu. Celková databáza prípadov pozostávala z dvoch vzoriek. Jednu tvorili náhodne vybrané domácnosti v celkovom objeme 8 000 a druhú učitelia slovenských základných a stredných škôl v počte 2 600 osôb. Preto, aby bolo Slovensko začlenené do medzinárodného porovnávania, bolo potrebné nazbierať aspoň 5 000 rozhovorov realizovaných na dospelej populácii (vzorka „domácnosti“). Celkový rozhovor s dotazníkom sociálneho zázemia trval zhruba 2 hodiny a realizovalo ho 5 197 respondentov, čo predstavuje 65% mieru odozvy. Okrem kvantity, ktorá teda bola splnená, bol kladený dôraz aj na kvalitu dát. Povedané zjednodušene, dáta museli spĺňať kritériá kvality ohľadom obsahu rozhovoru, jeho dĺžky trvania, ako aj časových stôp  realizovania rozhovoru. Zároveň bolo potrebné zachovať vyváženie celkovej vzorky respondentov a to takým spôsobom, aby bola zastúpená široká verejnosť.

Ukázalo sa, že výskumu sa zúčastnilo cca 57% žien a 43% mužov. Priemerný vek predstavuje 41 rokov. Podiel zastúpenia respondentov z miest a vidieka predstavuje 54% k 46% v pomere pre mestá. Najviac respondentov bolo z Prešovského a Košického kraja (po 18% z celkového počtu vyzbieraných osôb). Najmenej z Trenčianskeho (10%), Trnavského a Bratislavského kraja (11%). V západoslovenskom regióne (Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj) pracovalo 32 externých opytovateľov. Podarilo sa dokončiť 1 703 rozhovorov, čo predstavuje 34% podiel z celkového vyzbieraného počtu osôb. V stredoslovenskom regióne (Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický kraj) pracovalo dovedna 53 externých opytovateľov, dokončených bolo 1 690 prípadov. Na východe (Prešovský a Košický kraj) pracovalo 39 externistov, ktorým sa podarilo vyzbierať 1 804 rozhovorov. Zaujímavé je aj zistenie, v ktorom čase boli vykonávané rozhovory s oslovenými domácnosťami. Najväčšia šanca, že vás oslovia s možnosťou zapojiť sa do výskumu, bola v čase medzi 18tou a 19tou hodinou, kedy bola frekvencia práce s aplikáciou určenou pre zber najväčšia. Čo sa týka menšín, podiel dotazníkov vyplnených v cudzom jazyku bol iba 3%, hoci na Slovensku sú domácnosti hovoriace iným jazykom (napr. na južnom Slovensku) pomerne výrazne osídlené. Je to spôsobené tým, že práve maďarsky (a cudzojazyčne) hovoriaci obyvatelia si zvolili možnosť vypĺňania dotazníka a testu v slovenskom jazyku.

Paralelne so zberom dát orientovaným na domácnosti prebiehal aj zber dát v slovenských školách. Dodatočnú vzorku učiteľov v náhodne vybraných základných a stredných školách predstavovalo 2 600 osôb. Podarilo sa dokončiť 941 rozhovorov. Treba pripomenúť, že dodatočná vzorka nemá vplyv na celkový výsledok zberu hlavnej vzorky v stanovených kritériách OECD a do celkového počtu vyzbieraných prípadov domácností nebude pripočítaná. Táto skutočnosť však nemení nič na celkovej dôležitosti vyzbieraných dát, ktoré budú po spracovaní v podobe výsledkov porovnávané s výskumom učiteľov realizovaným obdobným nástrojom vytvoreným odborníkmi z OECD Vzdelávanie a zručnosti online („PIAAC Online“), ktoré prebiehalo na Slovensku v rokoch 2018 až 2020.

Zaujímavosťou zberu dát sú doplnkové informácie o respondentoch, ktoré boli k dispozícii z administratívnych dát výskumu. Viac ako 74% respondentov uviedlo, že má zamestnanecký pomer (alebo sú samostatne zárobkovo-činnými osobami). Iba 8% oslovených bolo nezamestnaných. 18% respondentov predstavovali študenti alebo dôchodcovia. Čo sa týka vzdelania, až 56% respondentov uviedlo najvyššie dosiahnuté stredoškolské vzdelanie. 10% testovaných uviedlo základné vzdelanie a zvyšných 34% vysokoškolské. Pri otázke o znevýhodnení uviedlo 12% respondentov nejaký typ znevýhodnenia (napr. domácnosť s jedným rodičom, domácnosť nezamestnaných s vyživovanými deťmi, vidiecku oblasť alebo zdravotné postihnutie). Zvyšných 88% neuviedlo žiadne znevýhodnenie. Medzi najviac frekventované krstné mená respondentov a respondentiek, ktorí sa zúčastnili projektu PIAAC, patria medzi mužmi Peter 183x a Mária 194x.

Samotné výsledky úrovne čitateľskej, matematickej gramotnosti a schopnosti riešenia problémov v IKT prostredí nášho obyvateľstva v týchto chvíľach nevieme zverejniť. Je to tým, že aktuálne prebieha kódovanie a čistenie dát, ktoré sa následne pošlú organizátorovi projektu, t.j. Konzorciu OECD. To bude môcť začať spracovávať aktualizované dáta. Do projektu bolo zapojených mnoho krajín OECD od Chile cez krajiny EU až po Južnú Kóreu, preto sme veľmi zvedaví, ako sme obstáli v konkurencii týchto krajín. O výsledkoch medzinárodného výskumu úrovne zručností dospelých budeme verejnosť postupne informovať.