Hlavný zber dát dospelých výskumu PIAAC (Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých) je od júna ukončený. Aj keď rozhovory členov slovenských domácností a učiteľov s opytovateľmi výskumu skončili, projekt PIAAC intenzívne prebieha mimo terénu. Aktuálne sa odohrávajú zložité procesy, ktoré sa týkajú administratívneho a dátového zabezpečenia výskumu. Ide prevažne o čistenie dát a váženie. Čo si však pod týmito slovami má verejnosť predstaviť?

Po ukončení terénneho zberu dát prišlo na rad čistenie. Znamená to, že zo všetkých vyzbieraných dát rozhovorov sa musel urobiť výber takých, ktoré spĺňajú normy stanovené OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) spolu s organizáciou ETS (Educational Testing Service). Dáta, ktoré nespĺňali stanovené podmienky (napr. časové hľadisko), museli byť odstránené. „Dôležitú úlohu pri čistení zohralo aj kódovanie zamestnaní respondenta aj jeho rodičov, ktoré sa musia kódovať do medzinárodných ISCO kódov. Keďže išlo o otázky s otvorenou odpoveďou problémom boli príliš krátke, nejednoznačné odpovede. Ak niekto uvádza, že je manažér, je potrebné toto povolanie špecifikovať napr. o oblasť, kvalifikáciu alebo inú spôsobilosť, ktorá priblíži úroveň odbornosti povolania. Dokonca ani povolanie ako knihovník nie je také jednoznačné. Pod povolaním knihovníka si môžeme predstaviť človeka, ktorý v knižnici za priehradkou vydáva knihy alebo odborníka-špecialistu, ktorý vytvára rešerše, metodiky alebo zabezpečuje iné náročné knižno-informačné činnosti. Aj pre prílišnú krátkosť odpovedí respondentov muselo byť niekoľko desiatok rozhovorov (dát) odstránených“, hovorí RNDr. Oľga Zelmanová, dátová analytička a odborná zamestnankyňa NIVaM.

Všetky spracované, vyčistené, anonymizované a zašifrované databázy za Slovensko boli k 31. júlu odoslané Konzorciu OECD, ktoré potvrdilo úspešné prijatie cez zabezpečený FTP server. Týmto sa však práca s dátami len začína. Následným krokom, ktorý aktuálne prebieha, je príprava podkladov na váženie dát. ,,Verejnosť si pod tým môže predstaviť snahu o reprezentatívne preváženie vzorky respondentov, ktorá v našom prípade predstavuje dospelú populáciu a učiteľov (vo veku 16-65 rokov) na Slovensku. Pri medzinárodnom výskume PIAAC, prichádzajú do úvahy rôzne demografické premenné. Hoci je výskum anonymný a oslovovanie respondentov prebehlo v reprezentatívne vybraných domácnostiach, je dôležité odsledovať základné kategórie ako napríklad vek, pohlavie, vzdelanie, sídlo, kraj. Aby bola zachovaná reprezentatívnosť populácie, rozhovory museli byť vykonané ako v dedinách, tak aj v mestách, ako na západe, tak aj na východe, ako so ženami, tak aj s mužmi, s respondentmi so všetkými úrovňami vzdelania a  vekovými kategóriami, ktoré boli stanovené vopred“, dodáva Zelmanová.

Proces po odovzdaní dát spočíva najmä v čiastkových úlohách na báze intenzívnej komunikácie s Konzorciom OECD a organizáciou ETS. Tie sa týkajú najmä detailnej analýzy dát, čistenia, váženia, prepojenia, porovnávania databáz a v neposlednom rade odstránení diskrepancií. Výsledky výskumu, t.j. ako obstálo Slovensko v medzinárodnom porovnávaní so zapojenými krajinami v oblasti čitateľskej, matematickej gramotnosti a schopnosti riešenia úloh v IKT prostredí, sa dozvieme až v budúcom roku. Všetci sa na to veľmi tešíme.