Pilotná fáza medzinárodného výskumu zručností dospelých (PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies), ktorá trvala 4 mesiace, bola ukončená v septembri 2021. Po sumarizácii dát odborným tímom nasledovalo vyhodnotenie pilotného zberu, ktorý priniesol niekoľko zaujímavostí.

V pilotnom zbere bol celkový objem databázy 3 230 prípadov (domácností), z ktorých bolo 74% úspešne ukončených. Úplný test, ktorý obsahoval 3 moduly, absolvovalo 1 607 účastníkov. O úspešnú realizáciu testovania v pilotnom zbere sa staralo 68 externých regionálnych spolupracovníkov – opytovateľov z celého Slovenska. Medzi najviac úspešné kraje v počte dokončených prípadov patrí Košický kraj (20,1%), v závese za ním Prešovský (15,3%), Trenčiansky (13,7%) a Banskobystrický (13,2%). Najmenej úspešné boli Trnavský a Nitriansky kraj (zhodne po 8%). V porovnaní miest a obcí bolo dokončených 62,6% prípadov v mestách a 37,4% v domácnostiach na vidieku. Štruktúru vyzbieranej vzorky tvorilo 42% mužov a 58% žien. Percentuálne najviac (24,8%) bolo zastúpených účastníkov v produktívnom veku v rozpätí 36 – 45 rokov – priemerný vek účastníkov bol 40 rokov. 70% účastníkov bolo v čase testovania v zamestnaneckom pomere. Najpočetnejšia skupina dosiahla úplne stredoškolské vzdelanie (ISCED 3) – 57,3%, podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí (ISCED 6, 7 a 8) bol 30,4%.

Aj tieto dáta prispievajú k celkovému obrazu pilotného zberu. Na základe vyhodnotenia možno charakterizovať silné stránky, príležitosti alebo aj ohrozenia, ktorým sa v hlavnom zbere treba vyhýbať. Odborný a projektový tím v týchto dňoch plánuje v súvislosti s prípravou na hlavný zber harmonogram činností pre nasledujúce obdobie. V príprave pôjde o aktualizáciu náležitých dokumentov (napr. Technických štandardov pre hlavný zber), materiálov potrebných pre prácu v teréne alebo školiacich materiálov, príručiek, manuálov v súlade so štandardami vydanými Konzorciom OECD. Pre úspešnú realizáciu II. cyklu PIAAC je potrebné vyhodnotiť personálne obsadenie výskumu. Tým, že v hlavnom zbere bude objem dát násobne vyšší, je potrebné realizovať nábor externých zamestnancov participujúcich na samotnom zbere – opytovatelia, supervízori, kóderi. Všetci zainteresovaní budú musieť absolvovať národné školenia, ktoré vychádzajú z medzinárodných tréningov odborného a projektového tímu PIAAC.

V priebehu príprav na hlavný zber dát budú pokračovať aj sprievodné aktivity, ktoré súvisia s hlavným cieľom národného projektu. V súlade s aktivitami zameranými na porovnanie dát z 1. cyklu OECD PIAAC s dátami OECD PISA a dát z PIAAC online a OECD TALIS je v pláne pripraviť sumárne analýzy, správy a odporúčania pre vzdelávaciu politiku ministerstva školstva do budúcna. Verejnosť bude o všetkých výstupoch či výsledkoch postupne v pravidelných intervaloch informovaná.

Všetci s napätím sledujeme aj aktuálnu spoločenskú situáciu u nás či v zahraničí, ktorá môže ohroziť hladký priebeh samotného zberu. Ide o neustále šírenie epidémie spôsobujúcej ochorenie COVID-19. Aj napriek tejto hrozbe pevne veríme, že hlavný zber dát výskumu PIAAC plánovaný pre rok 2022-2023 bude úspešne realizovaný a získame tak objektívnu spätnú väzbu o úrovni kompetencií dospelých pracujúcich v rámci celej populácie, pomocou ktorej budeme môcť nastaviť vhodné stratégie v oblasti vzdelávania.