Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) ukončil pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých pod názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (Programme for International Assessment of Adult Competencies, ďalej PIAAC), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta.

,,Naším cieľom bolo osloviť 3 200 náhodne vybratých domácností tvoriacich reprezentatívnu vzorku. Rozhovory s vyškolenými opytovateľmi mohli absolvovať občania vo veku od 16 do 65 rokov. Pre objektívne vyhodnotenie výsledkov sme potrebovali dosiahnuť účasť aspoň 60 % oslovených respondentov. Dnes už vieme, že sa nám to podarilo. Zapojenosť do výskumu presiahla požadovaných 60 %, čím sme náležitosti, ktoré stanovilo konzorcium OECD, úspešne splnili. Oceňujem profesionalitu, tímovú spoluprácu a vysoké pracovné nasadenie celého realizačného tímu počnúc koordinátormi, supervízormi, administratívnou a technickou podporou, až po samotných opytovateľov priamo v teréne,“ hovorí Filip Galleé, manažér národného projektu.

Príprava na hlavnú fázu zberu dát

Ukončenie pilotnej fázy neznamená automatické ukončenie projektových úloh. Aktuálne prebieha čistenie, validácia a kódovanie dát. Všetky potrebné materiály a podklady budú odoslané materskej organizácii OECD. Čakanie na spätnú väzbu a následné školenia budú vyplnené prípravou na hlavnú fázu zberu. Je potrebné dotiahnuť niektoré technické záležitosti, aby mohol hlavný zber, ktorého spustenie je plánované v druhej polovici budúceho roka, plynúť bez problémov. ,,Zjednodušene sa dá povedať, že pilotný zber nám nastavil zrkadlo. Na povrch nám vyplávalo niekoľko nezrovnalostí, ktoré sme museli riešiť v priebehu zberu. Išlo tak o technické problémy týkajúce sa softvérových a hardvérových nastavení, ako aj o ťažkosti s prácou v teréne. Objem dát bude v hlavnom zbere násobne vyšší, ako to bolo v „pilote“, preto je našou úlohou do začiatku hlavnej fázy zberu nastaviť procesy tak, aby sme v medzinárodnom projekte reprezentovali Slovensko úspešne,“ vysvetľuje Galleé. Aj keď nepriaznivá pandemická situácia na celom svete v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobila presun pilotného zberu o rok neskôr, začiatok hlavnej fázy je naplánovaný na august 2022 a potrvá do mája 2023, termín je zároveň stanovený pevne a definitívne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ďalšie informácie o výskume vedomostí a zručností PIAAC môžete získať na webovej stránke projektu.