Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej NIVaM) realizuje od 5. septembra 2022 do 31. mája 2023 hlavnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých (Programme for International Assessment of Adult Competencies), ďalej PIAAC, ktorý sa realizuje vo viac ako 40 krajinách sveta pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Výskum zisťuje čitateľské a matematické zručnosti a schopnosť riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí za pomoci informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT). Postupne bude v hlavnej fáze zberu oslovených 10 000 náhodne vybraných domácností, ktoré budú tvoriť reprezentatívnu vzorku. Súčasne budú oslovení aj učitelia našich ZŠ a SŠ, ktorých odpovede budú porovnané s výsledkami výskumu PIAAC Online. Rozhovory, ktoré trvajú približne 2 hodiny, vykonávajú vyškolení opytovatelia pomocou prenosných počítačov. Účasť vo výskume je úplne anonymná, odpovede účastníkov nebude možné priradiť ku konkrétnym osobám a adresám.

Podobný výskum sa na Slovensku konal v roku 2012. Obyvatelia Slovenskej republiky v ňom preukázali výbornú úroveň vedomostí a zručností v matematike, v práci s grafmi a tabuľkami, ale iba priemerné zručnosti pri práci s textom. Práve porovnanie výsledkov s predchádzajúcim výskumom nám ukáže, či sa úroveň vedomostí a zručností dospelých za posledné roky zlepšuje alebo zhoršuje. Výsledky budú taktiež porovnávané v rámci jednotlivých krajín a ukážu, či Slovensko so svojimi zručnosťami obstojí v medzinárodnej konkurencii. Výskum naznačí aj silné a  slabé stránky nášho vzdelávacieho systému v oblasti celoživotného vzdelávania. Pomôže nastaviť priority systémov školského vzdelávania, zároveň poskytne podnety pre ďalší rozvoj vzdelávania, poslúži ako cenný zdroj dôležitých informácií.

Zber dát prebieha cieleným rozhovorom s náhodne vybraným obyvateľom vo veku od 16 do 65 rokov. Od účastníkov sa formou zábavných cvičení zisťujú čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy prostredníctvom moderných IKT. Respondenti majú, napríklad, za úlohu vyhľadať informáciu v príbalovom letáku alebo v návode na použitie nejakého prístroja, vyčítať informáciu z grafu, vypočítať cenu tovaru po zľave alebo uskutočniť nejakú internetovú rezerváciu. Každý respondent, ktorý dokončí celý rozhovor, získa odmenu vo forme darčekových poukážok v hodnote 25 Eur. V mnohých krajinách prebieha výskum bez nároku na odmenu, samotní obyvatelia týchto krajín vnímajú zapojenie do výskumu ako prestíž. Účasť každého osloveného obyvateľa je dôležitá, pretože ak by sa do výskumu odmietla zapojiť viac ako polovica oslovených, SR by bola z medzinárodného porovnania vylúčená. Pevne veríme, že sa nám v zbere dát podarí naplniť stanovené kvóty a ciele a získame tak objektívny obraz o úrovni kompetencií dospelých našej krajiny.