Priemery SR 3 % : OECD 5%

Najvyššia úroveň v riešení problémov v technologicky bohatých prostrediach vyžaduje navigáciu medzi stránkami a aplikáciami. Pre dosiahnutie riešenia takýchto úloh je potrebné použitie nástrojov na triedenie spoľahlivých informácií, výber podľa kritérií, monitorovanie postupu. Tiež je dôležité vedieť sa vysporiadať s neočakávanými situáciami a vedieť svoje riešenie zdôvodniť. Veľmi dôležitú úlohu zohráva celoživotné vzdelávanie a tréningy v oblasti IKT.

Poznámky:
dospelí = osoby vo veku 16 – 65 rokov.
údaje z reprezentatívneho výskumu PIAAC (1. cyklus) z roku 2012 (publikované 2013).
zdroj grafov: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?plotter=h5&primaryCountry=SVK&treshold=5&topic=AS