Priemery SR 266 : OECD 248.

Najvýznamnejší rozdiel v skóre v porovnaní s priemerom OECD je vo vekovej kategórii 55 – 65 rokov.

Poznámky:
dospelí = osoby vo veku 16 – 65 rokov.
údaje z reprezentatívneho výskumu PIAAC (1. cyklus) z roku 2012 (publikované 2013).
zdroj grafov: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?plotter=h5&primaryCountry=SVK&treshold=5&topic=AS