Priemery SR 278 : OECD 277.

Potrebujeme zdokonaľovať zručnosti vyberať a interpretovať informácie zo zložitých alebo zdĺhavých textov z viacerých zdrojov. Na najvyššej úrovni sa tiež vyžaduje, aby boli dospelí schopní vyhodnotiť spoľahlivosť zdrojov, vybrať kľúčové informácie a posúdiť argumenty na základe dôkazov.

Poznámky:
dospelí = osoby vo veku 16 – 65 rokov.
údaje z reprezentatívneho výskumu PIAAC (1. cyklus) z roku 2012 (publikované 2013).
zdroj grafov: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?plotter=h5&primaryCountry=SVK&treshold=5&topic=AS