Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vyhodnotil súťaž na vytvorenie logotypu národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC).

Do súťaže sa mohli zapojiť študenti slovenských stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 152 študentov, z ktorých odborná porota vybrala 4 finalistov.
Odborná porota zhodla na víťaznom návrhu, ktorý vypracovala Zdenka Šťavinová zo Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici pod odborným a pedagogickým vedením svojho učiteľa Mgr. art. Ivana Slovenčáka. Výherkyňa si z rúk riaditeľky NÚCEM Romany Kanovskej prevzala vecnú cenu – tablet Samsung Galaxy Se5, ktorú do súťaže venovala firma Cisco Systems Slovakia.

Víťazný návrh Zdenky Šťavinovej
Zdenka Šťavinová vo svojom návrhu použila kružnicový graf, z ktorého každá kružnica predstavuje iný výsledok toho istého výskumu. Farby predstavujú seriózny, zodpovedný, racionálny a stabilný pohľad (modrá), nezávislosť a slobodu (červená), odvahu, spravodlivosť a úctu (žltá).

Logo PIAAC