Tlačová správa

Bratislava, 25. 4. 2022

Výskum zručností slovenských učiteľov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania prezentovaný na konferencii International PIAAC Research Conference

V dňoch 24. a 25. marca 2022 sa online formou konala medzinárodná konferencia výskumu PIAAC (International PIAAC Research Conference organizovaná GESIS), na ktorej výskumníčky RNDr. Oľga Zelmanová a Mgr. Zuzana Wirtz, PHD z Národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (ďalej PIAAC) z NÚCEM predstavili výsledky Výskumu zručností slovenských učiteľov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania (PIAAC Online). Hlavnými prednášateľmi na konferencii boli: Dr. Irwin Kirsch (pôsobí v Educational Testing Service/ETS, USA), Prof. Dr. Rolf van der Velden (pôsobí v ROA Maastricht University, The Netherlands).

Výskum zameraný na učiteľov slovenských základných a stredných škôl sa uskutočnil prostredníctvom elektronického nástroja OECD Education and Skills Online (PIAAC Online). Národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových zručností dospelých – PIAAC realizuje NÚCEM pod záštitou MŠVVaŠ SR v spolupráci s OECD. Výskum PIAAC Online sa zameriava na to, čo môže prispieť k formovaniu a posilneniu zručností učiteľov ako súčasť slovenskej stratégie národných zručností. V prezentácii výskumu sa zamerali na kognitívne skóre (porovnateľné s výsledkami 1. cyklu PIAAC 2012) a na nekognitívne zručnosti, ako sú behaviorálne charakteristiky (BIG V), profily pracovných záujmov (RIASEC), aktívne kroky pri hľadaní si novej práce a mieru zhody pracovných záujmov s povolaním. Analyzovali a porovnávali vekové a rodové rozdiely na dosiahnutie hlbšieho náhľadu. Existujúce výskumy naznačujú významnú koreláciu kognitívnych zručností medzi učiteľmi a akademických výsledkov žiakov v škole spolu s vplyvom iných nekognitívnych faktorov, ktoré môžu hrať rolu vo výkone učiteľa a jeho vyučovacích metódach. Pochopenie osobnosti učiteľa, jeho kompetencií, zručností a kariérneho záujmu poskytuje dôležité dôkazy pre stanovenie odporúčaní na zlepšenie vzdelávania budúcich učiteľov na fakultách univerzít a vysokých škôl a tiež pre lepšie zameranie celoživotného vzdelávania a učenia učiteľov.

Výskumnú vzorku tvorilo 2016 slovenských učiteľov, z toho polovica  boli učitelia nižšieho stredného vzdelávania (ďalej ZŠ) a druhá polovica boli učitelia vyššieho stredného vzdelávania zo SŠ (ďalej SOŠ a GYM), ktorí sa do výskumu zapojili dobrovoľne. Ich účasť bola z dôvodu zvýšenia miery odozvy finančne odmenená. SŠ reprezentovali z dvoch tretín učitelia zo SOŠ a z jednej tretiny učitelia z GYM. Spomedzi všetkých učiteľov prevažovali štvornásobne ženy (78 %) nad mužmi (22 %). Priemerný vek všetkých učiteľov bol 43 rokov, čo je porovnateľné s vekom reprezentatívnej vzorky medzinárodného výskumu učiteľov TALIS 2018.

Zapojení učitelia v PIAAC Online (zo ZŠ, SOŠ aj GYM) preukázali vysoké kognitívne skóre. V porovnaní s vysokoškolsky vzdelanou populáciou zapojenou do 1. cyklu medzinárodného výskumu PIAAC (2012) dosiahli vo všetkých kognitívnych zručnostiach vyššie skóre (ako ženy, tak aj muži). Významné rozdiely podľa typu škôl sa preukázali v prospech učiteľov z gymnázií, ktorí vo všetkých troch gramotnostiach dosiahli výrazne vyššie skóre ako učitelia zo ZŠ a SOŠ.

Z hľadiska veku sa v matematickej gramotnosti nepreukázali žiadne významné rozdiely medzi najmladšími a najstaršími učiteľmi. Tento výsledok môže súvisieť s nízkou mierou medzigeneračnej akcelerácie, ako aj so znížením kvality vyučovania matematiky. Pre Slovenskú republiku z toho vyplýva potreba zvyšovania kvality vyučovania matematiky, ako aj potreba zvyšovania kvality a spoločenského statusu učiteľov. V príprave budúcich učiteľov je preto dôležité, čo najviac rozvíjať matematické zručnosti, ako sú analytické a kritické myslenie, posudzovanie pravdivosti a spracovanie informácií z rôznych zdrojov, strategické metódy riešenia problémov a pod.

Z hľadiska osobnostných charakteristík boli u učiteľov najviac preferované organizovanosť, sebakontrola, usilovnosť (ambicióznosť) patriace pod dimenziu svedomitosť. Ďalej to bola rozhodnosť patriaca pod dimenziu extroverziaspolupráca spadajúca pod dimenziu ochota. Tieto charakteristiky sú dôležité, pretože sú úzko späté s odolnosťou, resp. schopnosťou zvládať náročné situácie a podmienky. Štatistické rozdiely sme zaznamenali v osobnostných dimenziách ochota, ktorá bola vyššia u učiteľov zo ZŠ a otvorenosť novým výzvam, ktorá bola viac preferovaná učiteľmi z GYM a SOŠ oproti ich kolegom zo ZŠ. Zároveň zistenia preukázali, že s vekom stúpa dimenzia svedomitosti.

Z hľadiska profilov pracovných záujmov RIASEC bol u všetkých učiteľov v najväčšej miere zastúpený profil Sociálni, ktorý je spätý so sociálnou interakciou, ako napr. vzdelávacie a školiace činnosti a zároveň korešponduje s učiteľskou profesiou. V najmenšej miere bol preferovaný profil Realisti, ktorý zahrňuje manipuláciu s predmetmi, technické a manuálne činnosti, pričom tento profil najviac preferovali učitelia zo SOŠ, čo pravdepodobne súvisí s ich odborným zameraním. K profilu Realisti mali taktiež bližšie učitelia muži oproti ženám, u ktorých prevládali profily Sociálni, Umelci (ale aj Podnikavci), keďže ženy aj v iných výskumoch všednej populácie viac preferujú umelecké a sociálne činnosti.

V hľadaní si novej práce boli najaktívnejší učitelia do 34 rokov, pričom muži podnikali významne viac aktívnych krokov v hľadaní si novej práce v porovnaní so ženami. Na zvýšenú aktivitu učiteľov (aj zo ZŠ, aj zo SŠ) vplývala nízka mzda, najmä, ak bola výrazne nižšia (o viac ako 30 %), ako priemerná mzda vysokoškolsky vzdelaných ľudí v danom okrese.

Zvýšenie podielu mužov v učiteľskej profesii by malo vplyv aj na variabilitu osobnostných charakteristík (zvedavosť, intelektuálnosť, vyrovnanosť) a zvýšil by sa aj podiel profilu pracovných záujmov Realisti, ktorý je zameraný na technické zručnosti, manuálnu prácu a prácu s materiálom, čo by zároveň pozitívne vplývalo na zvýšenie záujmu žiakov o technické predmety a oblasť STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Prioritou by malo byť aj zvýšenie atraktivity a statusu učiteľského povolania. Zo strany vedenia škôl treba podporiť odolnosť učiteľov voči stresu a psychickú pohodu.