Mgr. Marek Klačko, PhD. – Narodil sa v Bratislave (1983). Vyštudoval Liečebnú pedagogiku, Sociálnu a pracovnú psychológiu (Mgr.) a Predškolskú a elementránu pedagogiku (PhD.) na Univerzite Komenského.

Celý pracovný život sa venuje prieskumom trhu, pôsobil v GfK a Go4Insight. Okrem prieskumov trhu pracoval aj v europrojektoch na ŠIOV. V projekte Dielne pôsobil ako Teamleader projektovej aktivity a v projekte Dielne II. ako Projektový manažér.

Dnes zastáva riadiacu pozíciu Projektového manažéra národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých – PIAAC. Jeho úlohou je dohliadať na celý národný projekt a na to ako sa napĺňajú jeho merateľné ukazovatele, ako prebieha samotný zber. Spolu s projektovým tímom plánuje odborné aj administratívno-koordinačné aktivity.

Ako sa na samotný výskum, ktorý prebieha do 31.5.2023 pozerá jeho projektový manažér? Mareka Klačka sme sa spýtali v rozhovore pár otázok, ktoré nám zodpovedal a ktoré bližšie predstavia tento Národný projekt.

Marek, vysvetlite nám, čo je Národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) – čo je podstatou projektu a aké sú jeho ciele?

Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je najväčší a najkomplexnejší prieskum zameraný na mapovanie a vyhodnotenie úrovne kompetencií dospelých vo veku 16 – 65 rokov, prebiehajúci pod záštitou OECD. PIAAC overuje schopnosti a zručnosti dospelých, ktoré sú nevyhnutné pre ich uplatnenie sa v každodennom živote, ako napr. čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií predovšetkým v elektronickej podobe, využívanie počítačov a schopnosť riešiť úlohy a problémy v technologicky vyspelom prostredí. PIAAC zároveň pomáha zapojeným krajinám lepšie porozumieť, ako môže výchova a vzdelávanie pozitívne vplývať na rozvoj týchto kompetencií. Pomocou získaných dát bude možné efektívne a kvalitne nastaviť vhodné stratégie v oblasti vzdelávania.

Čo a ako sa bude merať v rámci národného projektu PIAAC?

Konkrétnymi oblasťami merania sú čitateľská a matematická gramotnosť a schopnosť riešiť problémy. Ďalej sú získavané sociodemografické údaje a informácie o vzdelaní, práci, osobnostných charakteristikách, zdraví a využití zručností. Cieľovou populáciou sú dospelí obyvatelia vo veku 16-65 rokov. Pre meranie sa zostavuje výberová vzorka podľa vopred stanovenej metodiky výberu a zadaných parametrov. Reprezentatívnu slovenskú vzorku tvorí 5000 respondentov a 1500 učiteľov ZŠ a SŠ. Meranie sa uskutočňuje za prítomnosti opytovateľa (anketára), ktorý s respondentom dohodne vhodný termín a poskytuje respondentovi pri vypĺňaní dotazníka a riešení úloh potrebnú inštruktáž. Odpovede na otázky a riešenia úloh sú zadávané priamo do tabletu. Postup anketárov je riadený podľa medzinárodných pokynov z OECD a práca anketáraov je monitorovanáná. Účasť v prieskume je honorovaná.

Aké výstupy nám výskum ukáže a na čo budú výsledky slúžiť?

Hlavným cieľom účasti Slovenska v projekte PIAAC je prispieť k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania a k tomu sú nasmerované aj výstupy projektu. Výsledky NP PIAAC prinesú nesmierne cenný a reprezentatívny zdroj informácií o zručnostiach (matematickej, čitateľskej gramotnosti a schopnosti riešenia problémov s IKT) ľudí na Slovensku, ako aj postavenie Slovenskej republiky medzi ostatnými zúčastnenými krajinami. Hlavným zámerom je informovať o tom, či sú občania vybavení kompetenciami pre 21. storočie a či tieto zručnosti a kompetencie ľudia využívajú tak, aby sa úspešne začlenili na trh práce. Na základe výsledkov bude možné relevantne navrhnúť odporúčania ako zlepšiť prípravu a celoživotné vzdelávanie dospelých. Výsledky Slovenskej republiky budú (po štatistickom vyčistení a uvoľnení zo strany OECD) v budúcnosti publikované v medzinárodnej a národnej správe.

Aká je momentálna zapojenosť obyvateľstva do výskumu? Vidíte už aj teraz nejaké zaujímavé čiastkové výsledky, prípade štatistiky?

Aktuálne máme vyzbieraných približne 2700 kompletných rozhovorov od konkrétnych respondentov, ktorí úspešne absolvovali meranie kľúčových kompetencií. Znamená to, že absolvovali anonymný dotazník sociálneho zázemia a tiež aj špecifický test s úlohami, ktorých dáta budú porovnávané s ostatnými zapojenými krajinami. Zaujímavosťou je, že priemerný vek respondentov je cca 40 rokov, pomer žien je cca 55% k 45% mužom (pričom podľa štatistických údajov očakávame 49% žien k 59% podielu mužov). Pomerne vysokú účasť nám hlási východné a stredné Slovensko. Z miest je zapojených 52% pričom z menších obcí máme 48% respondentov.

Výskum ponúka možnosť, aby sa bežná populácia zapojila do zberu dát nielen účasťou, ale aj ako externí opytovatelia. Čo je podstatou opytovateľov a koho konkrétne hľadáte?

Ako sa môžu do výskumu zapojiť pedagogickí zamestnanci?

V týchto dňoch prebieha nábor nových externých opytovateľov v oblastiach, v ktorých máme nízke percento zapojenosti obyvateľstva do výskumu (ale aj nízky počet opytovateľov v teréne). Ide najmä o juh Slovenska so špecifickými jazykovými požiadavkami a západné Slovensko, najmä oblasť Bratislavy. Do nášho tímu hľadáme skúsených a zodpovedných ľudí, ktorí budú realizovať zber dát vo vybraných domácnostiach. Opytovateľ musí spĺňať vekovú hranicu minimálne 20 rokov a minimálne stredoškolské vzdelanie. Hlavnou náplňou práce je presvedčiť a motivovať respondenta k zapojeniu sa do výskumu a následne vykonávanie rozhovorov v domácnostiach formou osobného dopytovania cez tablet a zapisovania odpovedí respondentov do elektronického dotazníka. Rozhovory vykonávajú v určených domácnostiach a časť rozhovorov bude realizovaných aj s vopred určenými pedagogickými pracovníkmi na základných a stredných školách.

Tým, že k hlavnej vzorke (domácnosti – bežná populácia SR) sme pridali aj dodatočnú reprezentatívnu vzorku, ktorá pozostáva z učiteľov II. stupňa základných škôl a učiteľov stredných odborných škôl a gymnázií, sme uvažovali aj nad možnosťou zapojiť učiteľov práve na pozíciu opytovateľov. Pre učiteľov by mohlo byť jednoduchšie osloviť iných učiteľov zapojiť sa do výskumu, zároveň v drvivej väčšine prípadov spĺňajú kritériá vymenované vyššie.

V minulých rokoch výskum ukázal napríklad aj to že, mladší učitelia majú horšiu čitateľskú gramotnosť, ale digitálne technológie ovládajú lepšie. Aké výsledky si prajete v tohtoročnom výskume pre Slovensko vy?

Okrem merania PIAAC a PIAAC Online je zámerom projektu realizovať deskriptívnu a komparačnú analýzu kompetencií dát z 1. cyklu PIAAC s dátami II. cyklu PIAAC (2023). Chceme porovnať zručnosti vysokoškolsky vzdelaných ľudí z II. cyklu PIAAC (2023) s učiteľmi (doplnková vzorka 1500) ako z hľadiska vekových kategórií, kvalifikácií, tak aj z hľadiska uplatnenia sa mladých ľudí a dospelých na pracovnom trhu (PIAAC – PISA). K získaniu relevantného obrazu o zručnostiach učiteľov plánujeme ďalej porovnať tých učiteľov, ktorí sa zapojili do štúdie PIAAC Online* s náhodne vybranou vzorkou 1500 učiteľov z II. cyklu PIAAC.

Sami sme zvedaví, aké budú výsledky z tohto, II. cyklu zberu dát. Tie nám totiž ukážu detailný pohľad na úroveň kompetencií obyvateľstva, od ktorého sa môžeme ďalej odraziť v súvislosti s nastavením celoživotného vzdelávania, jeho efektivitou či kvalitou.

*Výskum Vzdelávanie a zručnosti Online (PIAAC Online), zber dát 2018 – 2019 – dostupný výber (2000 učiteľov ZŠ a SŠ)

Všetky informácie o Národnom projekte Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) nájdete na: www.piaac.nucem.sk

Logá_PIAAC